Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ANBN vzw (hierna: ‘de vereniging’) verwerkt van haar leden, schenkers, deelnemers of andere contacten. Als u lid wordt van de vereniging, een gift doet, een inschrijving voor een activiteit doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Vereniging

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
ANBN vzw, Blijde Inkomststraat 113, 3000 Leuven, 016 89 89 89, ondernemingsnummer: 0421.036.517
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via els@anbn.be.

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

2.1 In het kader van uw lidmaatschap of contacten met de vereniging, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (opgeslagen, bewaard, gebruikt, …):

Voor- en familienaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Website
Geboortedatum
Geslacht
Rijksregisternummer (in het geval van een gift met fiscaal attest)
Datum aanvraag lidmaatschap

2.2 De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen;

Uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het doelgericht bezorgen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;

Uw rijksregisternummer wordt gebruikt voor het opstellen van een fiscaal attest, deze informatie wordt doorgegeven aan FOD Financiën zodat uw fiscaal attest automatisch bij uw voorstel voor vereenvoudigde belastingaangifte wordt gevoegd;

Uw naam, mailadres, telefoonnummer en adres worden gebruikt om financiële regelingen zoals lidmaatschapsbijdrage, deelnamebetalingen of giften af te handelen;

Uw naam, mailadres en telefoonnummer kunnen na afloop van uw lidmaatschap of deelname gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de vereniging en om u te informeren over de mogelijke verderzetting van de samenwerking (vb. hernieuwing lidmaatschap).

Opt-out

De vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om u maandelijks onze e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig of interessant kunnen zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Telefonisch

De vereniging gebruikt uw naam, mailadres en telefoonnummer om u telefonisch te contacteren indien u interesse toont in vrijwilligerswerk bij de vereniging.

De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap in het programma Assist, en nadien wegens historische motieven. Dit maakt het mogelijk om bij hernieuwing van het lidmaatschap hetzelfde lidnummer toe te wijzen. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw- of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. De vereniging heeft met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1. Via de ledenadministratie (info@anbn.be) kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan gegeven is. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (info@anbn.be). De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (els@anbn.be). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (info@anbn.be).

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de verenigingswebsite anbn.be bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

Laatste update: 14 juni 2023